top of page

Veteks1.jpg

Ветекс АД е Македонска компанија за производство на предива и конец, основана 1973 година како дел од Тутунскиот комбинат во државна сопственост, Нада Бутникошарева.

Во 1989 година компанијата се реструктуира во Претпријатие за производство на предиво и конец Ветекс.

Март 1991 година компанијата Ветекс се трансформира во акционерско друштво и во мај истата година се дели на две компании – Ветекс АД и Трико АД.

Акциите на Ветекс АД се достапни за тргување на Македонската берза од 2002 година.

Ветекс АД е извозно ориентирана компанија и најголемиот дел од производството е наменето за Германскиот, Австрискиот, Италијанскиот, Данскиот, Холандскиот, Францускиот и Швајцарскиот пазар.

bottom of page